top of page

סוכן ביטוח התרשל וסוכנות הביטוח תשלם 112,000 אלף ש"ח למוסך

עורך דין ביטוח | אחריות סוכן ביטוח כלפי לקוח | עו"ד אושיק אליהו

 -  29.10.18  19:34

עורך דין אושיק אליהו

בית משפט השלום תל אביב קיבל תביעה כנגד סוכן הביטוח של מוסך "נצח תור" לאחר שאוטובוס טופל במקום, חטף פגיעה מטנדר בבעלות המוסך, כאשר אחד מעובדי המוסך נסע לאחור בחוסר זהירות. וגרם לנזק לאוטובוס, סוכן הביטוח התרשל בהוצאת פוליסה מתאימה.

הרי שאין מחלוקת בקשר עם האחריות לקרות התאונה ואף אין מחלוקת בשאלת הכיסוי הביטוחי, כך שברור כי במועד התאונה לא היה למוסך פוליסת ביטוח המכסה את התאונה בנסיבותיה. הסוגיה היחידה שנותרה להכרעה היא האם סוכנות הביטוח, באמצעות סוכן הביטוח מר יעקב אשל, התרשלה כלפי מבוטחה (המוסך), בהתאמת פוליסת ביטוח לצרכיו.

 

על יסוד כל החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים, ובהתחשב בדין ובפסיקה, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל במלואה כנגד הנתבעים 1 ו-2, ודין הודעת צד ג' כנגד צד ג' 2 להתקבל, מהנימוקים המובאים להלן:

 

אותנטיות התאונה

אומר רק, על מנת להסיר את הספק, כי לאחר ששמעתי את גרסאות עד התובעת, ועדי הנתבעים, לא מצאתי כל טעם לפקפק באותנטיות התאונה. מצאתי כי האוטובוס אכן הוכנס למוסך על מנת לבצע בו טיפולי צבע, פחחות ותיקון מראה, וכי בעת שהאוטובוס היה מצוי בתוך תנור במסגרת ייבוש הצבע פגע בו הטנדר, בזמן נסיעתו לאחור, באופן שוו הגרירה האחורי של הטנדר פגע ברשת המכסה את הרדיאטור בדופן השמאלית האחורית של האוטובוס.

רשלנות וחובת הזהירות של סוכן ביטוח

מהאמור לעיל עולה כי לא מן הנמנע כי סוכן הביטוח סבר כי ממילא בעת תאונה בין רכב השייך למוסך לרכב השייך ללקוח של המוסך המצוי בפיקוחו של המוסך, כפי נסיבות התאונה דנן, אמור להיות כיסוי ביטוחי במסגרת ביטוח אחריות לנזקי צד ג' של הטנדר, שגם ביטוח זה נעשה באמצעותו של סוכן הביטוח. כך, שהמוסך לא ייפגע מהעובדה כי לא קיים כיסוי דומה בפוליסת "הכל בה לעסקים", פוליסת העסק שהייתה קיימת במועד התאונה.

 

אלא שבדיעבד התברר כי לא מניה ולא מקצתיה. בפוליסת הביטוח לנזקי צד ג' עבור הטנדר לא היה כיסוי ביטוחי לנסיבות התאונה. חיזוק לכך ניתן למצוא בלשון הספקנית שבתשובתו של סוכן הביטוח לשאלת ב"כ המודיעים:

 

"ש. אמרת לו ווידאת שהוא יודע, או שלא אמרת לו, שאם הרכב שלו, שלו עשית את הפוליסה וידעת שיש רכב נוסף פוגע ברכב אחר בתוך המוסך, יהיה כיסוי ביטוחי או לא יהיה?

ת. לא יהיה כיסוי ביטוחי. סביר מאוד להניח שהסברתי לו. "

 

ברור כי אם סוכן הביטוח היה מביא את ההחרגה לידיעתו של המבוטח, הרי שתשובתו הייתה יותר החלטית ואינה משתמעת לשני פנים.

 

מה גם, שאם סוכן הביטוח בעל ניסיון רב השנים ציין בעדותו כי ביטוח הטנדר אצל הפניקס היה אמור לכסות תאונה בנסיבות התאונה דנן, וניתן להניח כי כך הוא סבר גם בזמן אמת, כאשר בפועל, ביטוח הטנדר לא כיסה את התאונה דנן, בשל אותה החרגה, הרי שאני סבור כי ניתן היה להשיג כיסוי ביטוחי לתאונה דנן, במסגרת ביטוח הטנדר אצל הפניקס.

לסיכום הכריע בית המשפט כי דין התביעה כנגד סוכן וסוכנות הביטוח להתקבל במלואה, הנתבעים  ישלמו לתובעת את הסכומים הבאים:

 

סכום התביעה המתוקן, בסך של 112,013 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל. הוצאות משפט, לרבות שכ"ט עו"ד בסך של 20,000 ₪.

ת"א 38870-05-14 מגדל חברה לביטוח בע"מ ואח' נ' חאסים ואח' 

עורך דין נזקי רכב

עורך דין אושיק אליהו מתמחה בדיני ביטוח ומייצג מבוטחים וניזוקים בתביעות פיצויים עקב תאונות דרכים וטענות ביטוחיות אחרות. עו"ד אושיק אליהו מטפל במלוא ההליכים הנדרשים לצורך מימוש זכויות מלאות של מבוטחים וניזוקים לקבלת פיצויים בגין נזקי גוף או רכוש. 

ליצירת קשר וייעוץ:

Thanks! Message sent.

bottom of page